КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИНИН

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ БИЛИМ БЕРҮҮ БОРБОРУНУН (КТМУ ҮБББ) ИНСТРУКЦИЯСЫ

 

Максаты жана мазмуну

1-берене. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин билим берип, изилдөө жүргүзгөн бардык тармактарындагы окутуу программаларын жөнгө салуу, ошондой эле университеттин коомдук,жеке менчик жана эл аралык мекеме, уюмдар менен болгон мамилесин бекемдөө максатында Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Үзгүлтүксүз билим берүү борбору түзүлгөн.

 

Аныктамалар жана кыскартуулар

2-берене. Бул инструкцияда төмөнкүдөй түшүнүктөр колдонулат:

Университет: Кыргыз-Түрк «Манас» университети;

Ректорат: Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Ректору жана Биринчи проректору;

Башкаруу кеңеши: Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Башкаруу кеңеши;

Борбор: Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Үзгүлтүксүз билим берүү борбору;

Мүдүр: Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Үзгүлтүксүз билим берүү борборунун мүдүрү;

Башкаруу кеңеши: Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Үзгүлтүксүз билим берүү борборунун Башкаруу кеңеши;

Кеңешме комитети: Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Үзгүлтүксүз билим берүү борборунун Кеңешме комитети;

 

Иш чөйрөсү

3-берене. КТМУ ҮБББ коомдук, жеке менчик, эл аралык мекеме, уюмдаржана адистерге муктаж болгон тармактарга кеңеш берет. Республикалык жана Эл аралык деңгээлдеги билим берүү программаларын өз ичине камтыган курстарды, семинарларды, конференцияларды өткөрүп, буга байланышкан иш-ишчараларды көзөмөлдөйт. Ошондой эле ушул тармак боюнча университеттин бардык мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө жалпы журтка маалымат берет.

 

Башкармалыктар жана башкаруу

3-берене. Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Үзгүлтүксүз билим берүү борборунун органдары төмөндөгүдөй:

а) КТМУҮБББ мүдүрү;

б) Башкаруу кеңеши;

в) Кеңешчилер комитети.

Мүдүр

4-берене. Борбордун мүдүрү университетте үзгүлтүксүз жана толук ставкада эмгектенген Академиялык кызматкерлердин арасынан тандалып, Ректорат тарабынан 3 жылга дайындалат. Иштөө мөөнөтү аяктаган борбордун мүдүрү кайрадан дайындалышы мүмкүн. Борбордун мүдүрү ошол эле усулдун негизинде кызмат ордунан четтетилиши мүмкүн.

 

Мүдүр борбордун иштөө чөйрөсүнө тиешелүү окутуучулардын арасынан бирөөнү орун басарлыкка тандап, аны Ректоратка сунуштайт. Мүдүр кызмат ордунда болбогон учурларда анын орун басары же Борбордун Башкаруу кеңешинин мүчөлөрүнөн бирөө убактылуу мүдүрдүн милдетин аткарат. Убактылуу милдет өтөө жараяны алты айдан ашса, анда Борборго жаңы мүдүр дайындалат.

 

Мүдүрдүнкызматыжанамилдеттери

6-берене. КТМУ ҮБББ мүдүрү Башкаруу кеңеши кабыл алган чечимдер менен даярдаган иш пландарды жүзөгө ашырат. Карамагындагы кеңешме-комиттерди КТМУҮБББмаксатына ылайык жетектейт. Окутуу программаларынын ийгиликтүү жана натыйжалуу түрдө ишке ашуусу үчүн тиешелүү чараларды көрөт. КТМУҮБББмаксатына жараша, өз тармагы боюнча иш алып барган тиешелүү тараптар менен жолугушууларды өткөрүп, долбоорлорду даярдайт же даярдатат, өз карамагына караштуу иштердин координацияланышын жөнгө салат. Жылдык отчётту даярдап, Башкаруу кеңешине сунуштайт. КТМУ ҮБББ атынан ар түрдүү байланышты күчотөт.

 

Башкаруу кеңешинин түзулушү

7-берене. Борбордун Башкаруу кеңешинин курамыбеш кишиден: Борбордун мүдүрү, мүдүрдүн орун басары жана үч мүчөдөн түзүлөт. Бул үч мүчө Ректорат сунуштаган алты мүчөнүн ичинен тандалат. Аларды университеттин Башкаруу кеңеши тандайт.Борбордун Башкаруу кеңешинин курамына кирген мүчөлөрдүн иштөө мөөнөтү 3 жыл. Мөөнөтү аяктаган мүчөлөр кайра дайындалышы мүмкүн. Иштөө мөөнөтү аяктай электе кызматтан кеткен, милдетинен четтетилген же чет мамлекетте үч айдан ашык иштеген мүчөлөрдүн ордуна ушул эле эрежелердин негизинде жаңылары дайындалышы мүмкүн.

 

Башкаруукеңешининчогулушужанамилдеттери

8-берене. Башкаруу кеңеши мүдүрдүн чакыруусу боюнча топтолот. Мүдүр тарабынан даярдалган күн тартибиндеги маселелерди талкуулаган соңдобушка коёт. Башкаруу кеңеши көпчүлүк добуштун негизинде чечим чыгарат. Башкаруу кеңеши өткөрүлгөн ар бир иш-чаранын аягында КТМУҮБББмүдүрү даярдай турган отчёттун мазмунун тактап, берилген отчётту баалайт, кийинки жылга каратажаңы иш программасын түзөт. Биринчи беренеде белгиленген программанын соңунда берилчү Мактоо баракчасы жана сертификат өңдүү документтердин ыйгарылышын университеттин Окумуштуулар кеңешине сунуштайт.Башкаруу кеңеши өзгөчө, сунушталган окутуу программаларыныничинен кайсынысын тандоо керектигин, аларды ишке ашыруу үчүн ким кандай кызмат аткарарынжана программалар үчүн төлөнчү каражаттынөлчөмүн Ректоратка билдирүү укугуна ээ. Бул төлөмдөр өз кирешелеринин эсебинен төлөнөт. Борбордун мүдүрү даярдаган бюджет долбоорун талкуулап, Ректоратка сунуштоо үчүн чечим чыгарат.

 

Кеңешчилер комитети

9-берене. КТМУ ҮБББ Кеңешчилер комитетинин курамындагы мүчөлөрар бир факультет, институт, концерватория, жогорку мектеп, кесиптик жогорку мектеп жана Ректоратка караштуу бөлүмдөрдүн Башкаруу кеңештеринен, ошондой эле коомдук жанажеке менчик мекеме, уюмдардынөкүлдөрүнөн тандалат. Комитеттин курамына кирчү 5 мүчөнү Ректорат тандайт жана бекитет.Кеңешчилер комитетинин курамындагы мүчөлөрдүн иштөө мөөнөтү 3 жыл.Мөөнөтү аяктаган мүчөлөр Кеңешчилер комитетине кайра дайындалышы мүмкүн. Мөөнөтү аяктай электе кызматынан кеткен мүчөлөрдүн ордуна жаңылары тандалат. Кеңешчилер комитети Борбордун мүдүрүнүн чакыруусу боюнча бир жылда эки жолу чогулат. Борборго тиешелүү иш-чараларга баа берип, сунуш-пикирлерин билдирет.Иш-чаралар боюнча комиссия түзүшү мүмкүн.

 

Күчүнө кирген 1-берене. Бул инструкциянын 3-беренесине ылайык, университеттин бөлөкБашкармалыктары тарабынан өткөрүлүп жаткан иш-чаралар жана бул инструкция күчүнө киргенге чейин жүзөгө ашчу бардык иш-аракеттер КТМУҮБББ көзөмөлүнө берилет. 

 

Күчүнө кириши

10-берене. Бул инструкция Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Камкорчулар кеңеши кабыл алган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Ишкеашыруу

11-берене. Бул инструкция Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Ректораты тарабынан ишке ашырылат.

 

 

Бул инструкция, Камкорчулар кеңешинин 2011-жылдын 11-сентябрындагы 2011-02/5-b номерлүү чечими аркылуу кабыл алынган.