KTMÜSEM Yönetmeliği

 

Yazdır

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, eğitim programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KTMÜSEM) kurulmuştur.

 

Bu Yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (KTMÜSEM) amaç, kuruluş ve çalışma esaslarını düzenler.

 

Tanımlar

Madde 2. (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Üniversite : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini,

Rektörlük : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör ve Rektör Vekilini,

Üniversite Yönetim Kurulu : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Merkez : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

Müdür : Kırgızistan-Türkiye Manas Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü,

Yönetim Kurulu : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu,

Danışma Kurulu : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulunu, ifade eder.

 

Çalışma Alanı

Madde 3. KTMÜSEM'in amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti verir, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda üniversitedeki fırsat ve imkânların tanıtımını yapar.

 

Kuruluş ve Yönetim

Madde 3. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur;

•  KTMÜSEM Müdürü,

•  Yönetim Kurulu,

•  Danışma Kurulu.

 

Müdür

Madde 4. Merkez Müdürü, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektörlük tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

 

Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından bir tane müdür yardımcısı seçebilir ve Rektörlüğün bilgisine sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, görevlendireceği yardımcısı ya da Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birisi müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

 

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6. KTMÜSEM Müdürü, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Yönetimi altındaki birimleri KTMÜSEM'in amaçları doğrultusunda yönetir. Eğitim programlarının başarılı ve amaca uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alır.

 

KTMÜSEM'in amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapar, projeler hazırlar ya da hazırlatır, alanıyla ilgili işlerde koordinasyonu sağlar. Faaliyet raporunu hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar. KTMÜSEM adına her türlü iletişimi sağlar.

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 7. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, Müdür yardımcısı ve konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektörlüğün önerdiği 6 aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen 3 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

 

Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir.

 

Yönetim Kurulunun Toplanması ve Görevleri

Madde 8. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karara bağlar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla karar alır. Yönetim Kurulu; KTMÜSEM Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. Birinci maddede anılan programlar sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir.

 

Ayrıca teklif edilen eğitim programlarının hangilerinin düzenleneceğini, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceği ve yapılacak ödemelerin miktarının Rektörlüğe teklifine Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu ödemeler, kendi gelirlerinden karşılanır. Merkez Müdürlüğünce hazırlanan bütçe taslağını görüşerek Rektörlüğe sunmak üzere karara bağlar.

 

Danışma Kurulu

Madde 9. KTMÜSEM Danışma Kurulu; her Fakülte, Enstitü, Konservatuar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üye, kamu kesimi ile iş dünyası ve sivil toplum örgütlerini temsilen Rektörlükçe seçilecek beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Danışma Kuruluna seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

 

Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır. Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirir, önerilerde bulunur, faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir.

 

Geçici Madde 1. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen çalışma alanlarına ilişkin olarak, üniversitenin diğer birimleri tarafından halen yürütülmekte olan faaliyetler ile bu Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar açılacak olan tüm faaliyetler KTMÜSEM'e devredilir.

 

Yürürlük

Madde 10. Bu Yönetmelik Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyetince kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 11. Bu Yönetmelik hükümlerini Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.

 

 

 

Bu yönetmelik, 30/09/2011 tarih ve 2011-02/5-b sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile kabul edilmiştir.